Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

עם פתיחת סמסטר ב', ביום רביעי 7.3.12 יחדשו ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות, את השביתה הכללית אשר הושהתה עם החתימה על מזכר ההבנות.

כידוע לכם, המו"מ על הסכם שכר חדש התפוצץ כאשר ועד ראשי האוניברסיטאות חזר בו מההסכמות הכתובות והחתומות אשר הובילו להשהיית הצעדים הארגוניים שבהם נקטנו בסמסטר שעבר. התנהלות זו מהווה הפרה בוטה של אמון וניהול משא ומתן בחוסר בתום לב ומפרה כל נורמה מקובלת בין מעסיקים לעובדים.

הטבלה הבאה מציגה את עיקרי ההסכמות שאליהן הגענו עם האוניברסיטאות ואת עמדתן של האוניברסיטאות כיום לאחר שנסוגו מההסכמות שכבר הושגו:

 

הסיכום לפי מזכר ההבנות

עמדת ועד ראשי האוניברסיטאות נכון להיום

פיצוי עבור שחיקת שכר

לפי הסכם הסגל הבכיר  - 9% ב-3 שנים או 12% ב-4 שנים, מינואר 2011.

7% בלבד וביטול מנגנון ההצמדה והפיצוי עבור שחיקת שכר

תוספת שכר לעוזרי הוראה

23%

תוספת דיפרנציאלית שתשולם כמענק אחת לסמסטר ללא זכויות סוציאליות נילוות, בשיעור של בין 0-24%

תוכניות חוץ תקציביות

החלת הסכם עמיתי הוראה בתוכניות אלה.

נסיגה מהסכמה זו בגין טעות של ור"ה בחישוב העלויות כפי שסוכמה במזכר ההבנות

ביטחון תעסוקתי

כתבי מינוי ארוכים לחברי הסגל הזוטר (פורט במסמך נלווה למיזכר ההבנות)

כתבי מינוי ארוכים לעמיתי הוראה ב' ולדוקטורנטים בלבד, לא כולל מורים מן החוץ ולא כולל תוכניות חוץ תקציביות.

 

מכיוון שוועד ראשי האוניברסיטאות בחר להפר את ההסכמות שבעקבותיהן הושהתה השביתה, לא נותרה לנו כל ברירה אחרת אלה להודיע על חידושה, עד אשר יכבדו ראשי האוניברסיטאות את התחייבויותיהם.

השביתה תחודש ללא הגבלת זמן ותהיה מלאה: במסגרתה לא יתקיימו הוראה, תרגול, הדרכה במעבדות, וכן כל המטלות הנלוות לרבות קיום בחנים/מבחנים ובדיקתם, שעות קבלה ומענה על מיילים, וכדומה.

אנו מודעים לקשיים אשר צעדים ארגוניים אלה יגרמו לנו ולסטודנטים. עד כה עשינו כמיטב יכולתנו כדי למצות את המשא ומתן תוך שאנו נמנעים מלהפעיל צעדים ארגוניים שהיו פוגעים במהלך התקין של הלימודים ותקופת המבחנים. אך בשלב זה ברור כי זאת הדרך היחידה לקדם את מאבקנו למען העסקה הוגנת.

מאבק זה דורש התגייסות של כולנו. השתתפותכם חיונית כדי לוודא שהצעדים הארגוניים יהיו יעילים ויביאו לסיום מהיר ככל האפשר של המאבק. 

להצטרפות לצוות הפעולה של המאבק ולבירור פרטים ושאלות לגבי השביתה אפשר לפנות למשרדי הארגון במייל או בטלפון 04-8240575

בהצלחה לכולנו,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר