Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום

המשא ומתן להסכם קיבוצי

השבוע התקיימו הלימודים כסדרם לאחר שנחתם הסכם הבנות בין הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לבין ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות), המשהה את השביתה למשך 3 שבועות. במהלך השבוע התקיימו שתי פגישות מו"מ שעסקו בעיקר בסוגיית הביטחון התעסוקתי. הושגה התקדמות מועטה והדיונים יימשכו גם השבוע.

השלמות שיעורים וניכויי שכר

לפי הסיכום שהושג עם השהיית השביתה, שיעורים שבוטלו במהלך השביתה יושלמו, ולא יהיו ניכויי שכר בגינם. להשלמת השיעורים שבוטלו בשל השביתה פנו למזכירות החוג כדי לתאם את מועד ואופן השלמת חומר הלימודים.

לתשומת ליבכם, מכיוון שהסיכומים היו סמוכים למועד סגירת השכר אנו צופים לא מעט מקרים שבהם ינוכה שכר בתלוש השכר הקרוב (1.1.12). אנא בדקו את התלוש והשוו אותו לתלוש מהחודש הקודם. אם נוכה שכרכם, עדכנו את החוג על השלמת השיעורים שלכם ובדקו את התלוש בחודש הבא (1.2.12) כדי לוודא שהסכום הוחזר לכם.

בכל שאלה או בעיה – אנא פנו אלינו.

שבוע טוב,

ועד הארגון