Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לעוזרי ההוראה שלום,

בהתאם להסכם השכר (2012), החל משנת הלימודים תשע"ד תשולם לסטודנטים לתואר שני המועסקים בהוראה (עוזרי הוראה פרונטאליים) תוספת שכר דיפרנציאלית בשווי של 8% משכרם.

שיעורי התוספת הדיפרנציאלית יינתנו לפי קריטריונים שייקבעו בהסכמה בין ות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב), האוניברסיטה והארגון. הקריטריונים ייקבעו בין השאר על בסיס מספר הסטודנטים הרשומים בפועל לקבוצות התרגול וההוראה (לפי נתוני שנה"ל תשע"ג).

בימים אלה מגבש הארגון את רשימת הקריטריונים שבכוונתו להביא לדיון בפני הצדדים. לשם כך, נודה לכם על מילוי השאלון הבא כדי שנקבל תמונה מלאה ככל האפשר על עבודתם של עוזרי ההוראה. 

השאלון הוא אנונימי ואין צורך להזדהות בשם. חשוב להשיב על השאלה בנוגע לחוג שבו אתם מועסקים כדי שנוכל להבין אם ישנם הבדלים מהותיים בין החוגים השונים. 

בברכה,

ועד הארגון