Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ב-25 ביוני 2013 נבחרו חברי הארגון הבאים להיות נציגים בוועד הארגון:

הד"ר איתן רון (החוג למתמטיקה)
ולדיסלב טרטקובסקי (החוג למתמטיקה)
מיכל אבן (החוג לתקשורת)
קים יובל (החוג לפסיכולוגיה)
הד"ר שי לוי (החוג לניהול משאבי טבע וסביבה)
עמרי רוגובין (החוג לסוציולוגיה)
טל נוה (החוג ללשון העברית)
עמית צריקר (בית הספר לעבודה סוציאלית)
גיא סנדר (הפקולטה למשפטים)

תודה רבה לכל חברי הוועד שסיימו את תפקידם על תרומתם לחברי הארגון, ברכות לחברים החדשים והמון הצלחה לכולנו!

האסיפה אישרה את הדו"חות השנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי) ואת הדו"ח של ועדת ביקורת.

האסיפה אישרה את המלצתה של ועדת הביקורת להטיל עליה גם תפקיד של אומבודסמן לבירור פניות מחברי ארגון בנושאים הקשורים להתנהלות הארגון.

בברכה,
ועד הארגון