Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

1. באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ב-10 ביוני 2014 נבחרו חברי הארגון הבאים להיות נציגים בוועד הארגון:

הד"ר איתן רון (החוג למתמטיקה)
ולדיסלב טרטקובסקי (החוג למתמטיקה)
מיכל אבן (החוג לתקשורת)
הד"ר שי לוי (החוג לניהול משאבי טבע וסביבה)
טל נוה (החוג ללשון העברית)
עמית צריקר (בית הספר לעבודה סוציאלית)

תודה רבה לכל חברי הוועד שסיימו את תפקידם על תרומתם!

2. האסיפה אישרה את הדו"חות השנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי) ואת הדו"ח של ועדת ביקורת.

בברכה,
ועד הארגון