Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

עד כה התקיימו שתי פגישות שבהן הועברו לידינו חלק מהנתונים שביקשנו מהאוניברסיטה במטרה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחברי הארגון.
האוניברסיטה העבירה לנו רשימה של כ-100 חברי ארגון שפוטרו או שהעסקתם צומצמה. הקיצוץ בהעסקתם של חברי הסגל האקדמי הזוטר צפוי להיות גדול מכך וגם מי שעדיין לא זומן לשימוע לקראת סיום או צמצום העסקתו, ייתכן שיוזמן בימים הקרובים.

אם עדיין לא קיבלתם הודעה מהחוג שמאשרת את העסקתכם בשנת הלימודים תשע"ה בהיקף זהה לזה שבו הועסקתם השנה, נבקש לקבל מכם בהקדם את הפרטים הבאים:

שם פרטי
שם משפחה
כתובת דוא"ל
מס. טלפון נייד
חוג
יש לי כתב התחייבות (כן, לא, לא יודע)
אם ענית בחיוב – עד מתי כתב ההתחייבות? (9/14, 9/15)
שנת לידה
שנת תחילת העסקתך באוניברסיטה
מספר הקורסים שאני מלמד/ת
זומנתי לשימוע (כן, לא)
אם ענית בחיוב – האם הזימון היה לקראת פיטורים או לקראת צמצום היקף העסקתך?
האם קיבלת כבר את החלטת החוג?
פרטים נוספים ונסיבות אישיות מיוחדות

הדיון הבא בבית הדין לעבודה יתקיים ביום שלישי, 15.7 בשעה 15:00, בפני השופטת מיכל פריימן, בבית הדין לעבודה, רחוב פל"ים 12 חיפה.

ההדברות עם האוניברסיטה צפויה להימשך זמן קצר והיא ההזדמנות האחרונה שלנו לנסות למנוע או לצמצם את הפגיעה בחברי הארגון.

בברכה,
ועד הארגון.