Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

התפטרות ופיצויי פיטורין 

לתשומת לבכם, הוצאת מכתב לחוג שבו הנכם מודיעים כי אינכם מעוניינים להמשיך וללמד תחשב על ידי האוניברסיטה כהודעת התפטרות, ובמקרים רבים עלולה לשלול מכם את הזכאות לחלק מפיצויי הפיטורין שלהם הייתם זכאים כמפוטרים.

אם אתם שוקלים לסיים את עבודתכם באוניברסיטה ביוזמתכם – נציע לכם לפנות אלינו תחילה להתייעצות כדי שלא תאבדו את הזכויות המגיעות לכם.

מכינת אביב

בהמשך לעדכון שהעברנו אליכם על כוונת האוניברסיטה לפגוע בתנאי העסקתם של המורים במכינת אביב, אנחנו שמחים לבשר כי האוניברסיטה הודיעה כי בשנה"ל הבאה לא יחול כל שינוי לרעה בתנאי העסקתם של המורים. בין הארגון לבין האוניברסיטה נותרה מחלוקת באשר לשאלת היצוגיות של הארגון במכינה והארגון יידרש ככל הנראה לבקש את פתרונה בבית הדין לעבודה.

פיטורי עובדות בהריון

לאחרונה התקבלו בארגון פניות של עובדות בהריון שהוזמנו לשימוע לפני סיום העסקתן.

לתשומת לבכן, אלא אם כן קיים היתר מיוחד של משרד הכלכלה:

אסור לפטר עובדת או למסור לה הודעה על פיטורים בזמן ההריון.

אסור לפגוע בהיקף המשרה של עובדת בהריון באופן שיקטין את הכנסתה.

אסור לפטר עובדת או למסור לה הודעה על פיטוריה בזמן חופשת הלידה ו-60 יום לאחריה.

אסור לפטר עובדת בזמן טיפולי פוריות במשך 150 ימים מתחילת הטיפולים.

למידע נוסף בנושא הריון וחופשת לידה ול"אותיות הקטנות" ראו כאן.

בברכה,
ועד הארגון