Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

משא ומתן להסכם שכר קיבוצי ארצי – עדכון

במהלך חודשים יולי ואוגוסט התקיימו כמה פגישות משא ומתן בין 6 ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות לבין ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות).

בשלב זה התחלקו הצדדים לשני צוותי עבודה. צוות אחד כולל נציגים מארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א, בן גוריון וחיפה ועוסק בביטחון תעסוקתי. הצוות השני כולל נציגים מארגוני הסגל הזוטר בטכניון, בר-אילן והעברית ועוסק בנושא מודל השכר.

הדרישות המרכזיות של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר בנושא הביטחון התעסוקתי הן:
1. ביטול ההעסקה במינויים מתחדשים מדי סמסטר והעסקה קבועה של חברי הסגל הזוטר לאחר תקופת ניסיון תחומה בזמן.
2. מועד הודעה מוקדם על העסקה בשנת הלימודים הבאה עד 1 במרס.

הדרישות העיקריות של צוות השכר נועדו בעיקר לתקן עיוותים קיימים במודל השכר של הסגל הזוטר ולצמצם את פערי השכר בין האוכלוסיות השונות החברות בסגל הזוטר.

אנו נמצאים בתחילתו של המשא ומתן והדרך לפנינו עוד ארוכה. נשמח למעורבות וסיוע מכל אחת ואחד מכם. בכל שאלה על המשא ומתן אתם/ן מוזמנים/ות לפנות אלינו.

 

משא ומתן להסכם קיבוצי במכינה האוניברסיטאית – עדכון

פגישת משא ומתן ראשונה ויחידה שעסקה בתנאי ההעסקה של כלל מורי המכינה התקיימה בתאריך 5.4.17, מאז סירבה האוניברסיטה לנהל עמנו משא ומתן תוך כריכת סירובה בנושאים אחרים שבהם מטפל הארגון.

בתאריך 25.7.17 התקיימה פגישה עם האוניברסיטה שהתמקדה בסוגיית המורים לאנגלית במכינה, אולם הפגישה "התפוצצה" בלי שהייתה התקדמות בנושא.

נמשיך כמובן לנסות ולנהל משא ומתן עם האוניברסיטה על שיפור תנאי כל המורות והמורים במכינה, אך לצערנו איננו צופים להתקדמות של ממש ללא איום על פתיחת שנת הלימודים הקרובה במכינה.

בברכה,
ועד הארגון