Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

אסיפה כללית שלא מן המניין – עדכון

באסיפה שהתקיימה ב-15.1.2018 התקבלו ההחלטות הבאות:
1. תקנון הבחירות (בהתאם להמלצות הבודק החיצוני) - אושר.
2. הרכב חברי ועדת הבחירות בהתאם להמלצת ועדת הביקורת - אושר: רות לבהר שרון – שופטת (בדימוס) בית המשפט המחוזי תל-אביב (יו"ר ועדת הבחירות), עו"ד פלאית אורשטיין, גב' לדיה סלע.
3. החלטה על קיום בחירות חדשות לתפקיד חברי הוועד המנהל של העמותה ומועדן – אושרה; הבחירות יתקיימו במהלך השבועיים הראשונים של חודש מרס 2018 ולא יאוחר מיום 14.3.18.

מכתב מחברת מגדל בנושא העלאת דמי ניהול

רבים מחברי הארגון קיבלו בימים האחרונים מכתבים מחברת מגדל בנושא העלאת דמי הניהול בקרן הפנסיה. בירור שעשה הארגון עם מגדל העלה, כי המכתבים נשלחו בטעות בשל תקלה וכי אין כל שינוי בהנחה בדמי הניהול שממנה נהנים חברי הארגון.

דמי מחלה

על-פי סעיף 4א לחוק דמי מחלה, מעסיק אינו רשאי לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו בתקופה שבה הוא זכאי לדמי מחלה.
אם נעדרתם מהעבודה בשל מחלה סמוך ולפני סיום העסקתכם באוניברסיטה, עליכם להעביר למזכירות החוג שבו אתם מועסקים אישורים רפואיים התומכים בתקופת היעדרותכם.
עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי, בכפוף לתקופת הזכאות, לקבל מהמעסיק עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד. עבור היום הרביעי ואילך, זכאי העובד ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.

שעות קבלה - משרד הארגון

בימים האחרונים היו משרדי הארגון סגורים בשל מחלת המזכירה. עמכם הסליחה. שבנו לשעות הקבלה הרגילות ככל שהחורף יאפשר :-) ובימים הקרובים ניצור קשר עם כל מי שפנו אלינו.

  

בברכה,
ועד הארגון