עם תום העסקתכם מפסיקה האוניברסיטה את ההפקדות לקרן הפנסיה שלכם.
במקרה כזה מומלץ לקיים פגישה עם נציג קרן הפנסיה לצורך שמירת ההנחה בדמי הניהול ושמירה על רצף הזכויות.

הנחה בדמי הניהול
ברירת המחדל של חברי הארגון הנה קרן הפנסיה "מיטב-דש" עמה יש לאוניברסיטה הסדר שבמסגרתו זכאים עובדי אוניברסיטה להנחה בדמי הניהול ומשלמים  1.49% דמי ניהול שוטפים ו- 0.05% דמי ניהול מהצבירה.

שמירה על רצף זכויות
הפסקת ההפקדות בקרן פנסיה לפרק זמן העולה על 5 חודשים מבטלת את ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר העבודה בקרן הפנסיה. מומלץ שלא לאבד זכויות ביטוחיות אלה בפרט אם מצבכם הרפואי אינו תקין. תקופת האכשרה (פרק הזמן עד שהביטוח נכנס לתוקף) במקרה של אירוע ביטוחי שנגרם בגין מצב רפואי קיים (למשל מחלה קיימת) הנה בת 5 שנים. לאמור, עובד אשר פתח קרן פנסיה נוספת אצל מעסיק חדש או שחידש את ההפקדות לקרן הפנסיה לאחר תקופה שעולה על 5 חודשים, לא יזכה לפיצוי בגין אירוע ביטוחי שנגרם ממחלה קיימת אלא בחלוף 5 שנים כאשר צבר את תקופת האכשרה הדרושה. עובד אשר ימשיך לשלם עבור הביטוחים בעצמו או ימשיך באותה הקרן דרך מקום עבודה חדש או יעבור באופן מסודר לקרן חדשה תוך שמירה על רצף ותק וזכויות, לא נדרש לצבירת תקופת האכשרה מחדש.המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והארגון אינו אחראי על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.