עם תום העסקתכם מפסיקה האוניברסיטה את ההפקדות לקרן הפנסיה שלכם.
במקרה כזה מומלץ לקיים פגישה עם נציג קרן הפנסיה לצורך שמירת ההנחה בדמי הניהול ושמירה על רצף הזכויות.

הנחה בדמי הניהול
ברירת המחדל של חברי הארגון הנה קרן הפנסיה "מקפת החדשה" עמה יש לאוניברסיטה ולארגון הסדר שבמסגרתו חברי הארגון זכאים להנחה בדמי הניהול. במקום 6% דמי ניהול שוטפים ו- 0.5% דמי ניהול מצטברים, משלמים חברי הארגון 2% דמי ניהול שוטפים ו- 0.25% דמי ניהול מצטברים בלבד.

במילים פשוטות, עמית שאינו בהסדר מועדף משלם לקרן הפנסיה דמי ניהול של 60 ₪ מכל 1000 ₪ שמועברים מדי חודש לקרן, ובנוסף חצי אחוז מדי שנה מסך כל כספי הפנסיה שנצברו לזכותו לאורך השנים. לעומת זאת, חבר ארגון משלם דמי ניהול של 20 ₪ מכל 1000 ₪ שמועברים מדי חודש, ורבע אחוז בלבד מדי שנה מסך כל כספי הפנסיה שנצברו. לפי ההסכם בין הארגון וקרן מקפת, הטבה זו תלווה את חברי הארגון, אם יבקשו זאת, גם לאחר סיום העסקתם באוניברסיטה. למותר לציין כי לאורך שנים רבות שווי ההנחה מצטבר והולך ובשעת היציאה לפנסיה יסתכם בעשרות אלפי שקלים ובנסיבות מסוימות אף במאות אלפי שקלים. למחשבון הממחיש את ההבדל ראו כאן.

שמירה על רצף זכויות
הפסקת ההפקדות בקרן פנסיה לפרק זמן העולה על 5 חודשים מבטלת את ביטוח החיים וביטוח אובדן כושר העבודה בקרן הפנסיה. מומלץ שלא לאבד זכויות ביטוחיות אלה בפרט אם מצבכם הרפואי אינו תקין. תקופת האכשרה (פרק הזמן עד שהביטוח נכנס לתוקף) במקרה של אירוע ביטוחי שנגרם בגין מצב רפואי קיים (למשל מחלה קיימת) הנה בת 5 שנים. לאמור, עובד אשר פתח קרן פנסיה נוספת אצל מעסיק חדש או שחידש את ההפקדות לקרן הפנסיה לאחר תקופה שעולה על 5 חודשים, לא יזכה לפיצוי בגין אירוע ביטוחי שנגרם ממחלה קיימת אלא בחלוף 5 שנים כאשר צבר את תקופת האכשרה הדרושה. עובד אשר ימשיך לשלם עבור הביטוחים בעצמו או ימשיך באותה הקרן דרך מקום עבודה חדש או יעבור באופן מסודר לקרן חדשה תוך שמירה על רצף ותק וזכויות, לא נדרש לצבירת תקופת האכשרה מחדש.

אם ברצונכם לתאם פגישה עם נציג קרן מקפת בנושא שמירת ההנחה בדמי הניהול או בנושא רציפות הזכויות, תוכלו לעשות זאת דרך הטופס הבא: 


 


המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והארגון אינו אחראי על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.