Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לכבוד חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר:

עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר, עוזרי הוראה ומחקר, חוזה מיוחד ביחידה לשפות

הנכם מוזמנים
לאסיפה כללית שנתית

שתתקיים ביום רביעי, 4.08.10

בשעה 12:30 בחדר 2901 במגדל אשכול

על סדר היום:

עדכונים שוטפים

דו"ח ועדת ביקורת

אישור מאזן 2009

שינוי תקנון הארגון

(להלן נוסח השינויים המוצעים)

בחירות לוועד/לוועד העובדים

בחירות לוועדת ביקורת

שונות

חברי ארגון שמעוניינים להצטרף ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה, שאותו יש להעביר למזכירות הארגון.
חברי ארגון שמעוניינים להצטרף לוועדת ביקורת מוזמנים להגיש מועמדות במשרדי הארגון או באסיפה עצמה.
בעקבות רכישת תווי קנייה ע"י חברי הארגון מ"שופרסל" השנה, קיבל הארגון במתנה 3 מכשירי טלפון אלחוטיים. המתנות יוגרלו בין באי האסיפה. 

השתתפותכם חשובה!
כיבוד קל יוגש מהשעה 12:15