Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

ככל מעסיק מחויבת אוניברסיטת חיפה בקיום נוהל שימוע לעובד שישנה כוונה לפטרו או לצמצם את היקף משרתו. בשנת הלימודים תש"ע הגיע הארגון לנוהל מוסכם עם האוניברסיטה על אופן ההליך. את הנוהל המוסכם אפשר לקרוא כאןכידוע, לא תמיד ממלאת האוניברסיטה את תקנותיה שלה עצמה וישנן יחידות אקדמיות המתעלמות מחובת השימוע או ממלאות אותה באופן אשר מעקר את השימוע מתוכנו.   

בחודש שעבר הגיש הארגון לבית הדין לענייני עבודה תביעה בגין פיטורין שלא כדין, לאחר שעוזרת הוראה אשר הועסקה תקופה של שנתיים באוניברסיטה פוטרה, ונעשה לה שימוע פגום, בכדי לצאת ידי חובה, לאחר תחילת שנת הלימודים.

התביעה הנה לפיצוי של 42,693 ₪ לעוזרת ההוראה.

כמו כן, מבקש הארגון מבית הדין לחייב את האוניברסיטה לתת הודעה מראש בדבר הכוונה שלא לחדש את כתב המינוי של חבר סגל אקדמי זוטר ולקיים את השימוע לא יאוחר מ-3 חודשים לפני תום כתב המינוי.

את כתב התביעה אפשר לקרוא כאן (שמות המעורבים וכל פרט מזהה אחר נמחקו).

אנו רואים חשיבות רבה בהקפדה על כך שהעסקתם של חברי הארגון תסתיים באופן הוגן ומכובד. באם העסקתכם באוניברסיטה הסתיימה שלא כדין, אנא פנו אלינו כדי שנוכל לבדוק אם יש מקום לפנות לבית הדין בדרישה לפיצוי כספי.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר