Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

בשנה האחרונה החלה המועצה להשכלה הגבוהה ליישם את ה"רפורמה" באוניברסיטאות. רפורמה זו כמעט ואינה מתייחסת להסדרת מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, למרות שסגל זה נושא במרבית נטל ההוראה באוניברסיטאות ובחלק ניכר מהמחקר. כמה מהבעיות הקשות נוגעות להסדרי ההעסקה והמלגות הנוכחיים של סגל אקדמי זוטר: שכר נמוך למסטרנטים מתרגלים, בעיות בהסדרת התגמול עבור מחקר, העדר בטחון תעסוקתי, תנאי העבודה של מורים מן החוץ, תנאי העבודה ביחידות חוץ תקציביות ועוד.

אל הסוגיות הארציות שעומדות על הפרק מצטרפות גם סוגיות מקומיות לאוניברסיטת חיפה ובהן: תנאי העסקה של עוזרי מחקר, תנאי העסקה של עוזרי הוראה, סירוב האוניברסיטה לנהל משא ומתן בנושא מתן הודעה למשך מינוי או פיטורין ועוד.

לאחר כשנה של הדברות עם המועצה להשכלה גבוהה שהניבה תוצאות חלקיות בלבד, ובעקבות התמהמהותו של ועד ראשי האוניברסיטאות בפתיחת המשא ומתן על הסכם השכר שתוקפו פג לפני כארבעה חודשים, הנחה הפורום המתאם את ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות להכריז על סכסוך עבודה. צעד זה מהווה איתות אזהרה לאוניברסיטאות ועשוי להוביל לצעדים ארגוניים שיכולים להחריף עד כדי שביתה כוללת.

בשבוע הקרוב יתכנס ועד הארגון לדון בהנחיה ובכינוס אסיפה כללית אשר תכריז על סכסוך העבודה.

למכתבה של ד"ר אסתר סרוק, יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר ראו כאן.

למסמך שמציג את חזון ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לאופן בו יש לשלב סגל זוטר באוניברסיטאות ראו כאן.

בברכה,
ועד הארגון