Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

פטור ממס על מלגות קיום

לפי סעיף 29 לפקודת מס הכנסה, מלגות קיום באוניברסיטאות פטורות ממס, בתנאי שלא ניתנה בגינן כל תמורה מצד המלגאי, לרבות התחייבות של המלגאי למתן שירות כלשהו לנותן המלגה. 

ברצוננו להפנות את תשומת לבכם כי החריגה מתנאים אלה, למשל במסגרת ביצוע עבודה אקדמית או מנהלית תמורת מלגה, עלולה להתפרש על ידי מס הכנסה כעברת מס לכל דבר ועניין, על כל המשתמע מכך.

פיטורין ללא שימוע - תביעה שהגיש הארגון לבית הדין לעבודה

בבית הדין לענייני עבודה הסתיימה בפשרה תביעה שהגיש הארגון בגין פיטורים שלא כדין, לאחר שעמית הוראה פוטרה מבלי שנעשה לה שימוע. במסגרת הסכם פשרה שילמה האוניברסיטה למרצה סכום של 55,000 ש"ח.

את כתב התביעה אפשר לקרוא כאן (שמות המעורבים וכל פרט מזהה אחר נמחקו).

אנו רואים חשיבות רבה בהקפדה על כך שהעסקתם של חברי הארגון תסתיים באופן הוגן ומכובד. באם העסקתכם באוניברסיטה הסתיימה שלא כדין, אנא פנו אלינו כדי שנוכל לבדוק אם יש מקום לפנות לבית הדין בדרישה לפיצוי כספי.

בברכה, 
ועד הארגון