Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

בסיכום הדיונים עם האוניברסיטה בנושא צמצום מספר חברי הארגון שהעסקתם תסתיים או תצומצם, הוחזרו לעבודה בהיקף משרתם הקודם 29 חברי ארגון שהאוניברסיטה ביקשה לפגוע בהיקף העסקתם או לפטרם. 4 חברי ארגון נוספים יוחזרו לעבודה בסמסטר ב' או קיץ תשע"ה. סך הכל, 33 חברים.

חברי ארגון שבוטלה הפגיעה בהעסקתם קיבלו מאיתנו הודעה אישית.

אם הוזמנתם לשימוע לפני צמצום משרתכם או סיום העסקתכם באוניברסיטה מכל נימוק שהוא, אנא עדכנו אותנו כדי שנוכל לסייע לכם להיערך לשימוע.

בברכה,
ועד הארגון