Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

פיצוי בגין הודעה מאוחרת על ביטול קורס 

בהתאם להסכם השכר הקיבוצי 2012, מכתב הביטחון התעסוקתי סעיף 7.ב.1. במקרים שבהם תיתן האוניברסיטה הודעה לעובד על ביטול קורס או קבוצה במהלך תקופה שתחילתה ב-15 בספטמבר וסיומה חודש מפתיחת הסמסטר (18 בנובמבר), ישולם לעובד פיצוי מיוחד בגובה של חודש משכורת בגין הקורס/קבוצה שבוטלו, נוסף על השכר שהגיע לו עבור התקופה שלאחר יום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/קבוצה.

במקרים שבהם תיתן האוניברסיטה הודעה לעובד על ביטול קורס או קבוצה לאחר חודש מפתיחת הסמסטר (החל מ-18 בנובמבר), ישולם לעובד פיצוי מיוחד בגובה של חודשיים משכורת בגין הקורס/קבוצה שבוטלו, נוסף על השכר שהגיע לו מיום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס/קבוצה.

אם קיבלתם הודעה על ביטול קורס ביום 15 בספטמבר או אחריו – אנא פנו אלינו בהקדם  כדי שנבקש עבורכם את הפיצוי הכספי הקבוע בהסכם.

הוגשה בקשה לבית הדין לעבודה לחייב את האוניברסיטה להכיר ביציגות הארגון במכינה 

בחודשים האחרונים קיים הארגון דיונים עם האוניברסיטה בדרישה לפתוח במשא ומתן להסכם קיבוצי שיסדיר וישפר את תנאי ההעסקה של כלל המורים במכינה.

למרבית הצער, גם אם לא במפתיע, סירבה האוניברסיטה באמתלות שונות לבוא בדין ודברים עם הארגון ולהכיר בייצוג מורי המכינה על ידו וזאת על אף שנכון להיום הצטרפו לארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה 55 ממורי המכינה, הרבה למעלה משליש כנדרש לפי הדין.

על כן, לארגון לא נותרה ברירה אלא לבקש את עזרת בית הדין, והשבוע הוגשה בקשה לבית הדין לעבודה בדרישה לחייב את האוניברסיטה להכיר בארגון כיציג.

העתק מהבקשה אפשר למצוא כאן. מורים במכינה שטרם מילאו את טופס ההצטרפות לארגון מוזמנים לעשות זאת ולהחזירו אלינו במייל או בפקס: 04-8249046.

בברכה,
ועד הארגון