Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
חברים שלום,

ארגון הסגל האקדמי הזוטר הגיע להסדר עם קרן מקפת החדשה אשר במסגרתו יהיו זכאים בני/בנות הזוג של חברי הארגון לאותם תנאים והנחות בדמי הניהול של קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות שלהם זכאים עובדי האוניברסיטה.

להזכירכם, דמי הניהול אשר משלמים חברי הארגון לקרן הפנסיה עומדים על 2% דמי ניהול שוטפים מדי שנה ו-0.25% מהסכום המצטבר (במקום 6% מדמי הניהול השוטפים ו- 0.5% מהסכום המצטבר). על אופן חישוב דמי הניהול וערכה של ההנחה המפעלית ראו כאן. דמי הניהול לקרן ההשתלמות עומדים על 0.8% לשנה (במקום 1.19% בממוצע).

כמו כן, סוכם כי חברי הארגון יוכלו להמשיך וליהנות מתנאי ההנחה המפעלית גם לאחר סיום עבודתם באוניברסיטה, וכי מלגאים החברים בארגון, ומעוניינים להצטרף באופן עצמאי לקרן פנסיה, יהיו זכאים לאותה הנחה כעובדים. להלן עלון של חברת מגדל בנושא.

חברי ארגון המבקשים להעביר את קרן ההשתלמות של בן/בת הזוג ל"מגדל", או אלה שסיימו את העסקתם באוניברסיטה ומבקשים להעביר את קרן ההשתלמות ממקום עבודתם החדש, יכולים לעשות זאת באמצעות הטפסים וההנחיות המופיעים באתר הארגון, כאן.

חברי ארגון המבקשים לצרף את בן/בת הזוג לקרן הפנסיה "מקפת החדשה". מתבקשים לתאם פגישה עם אחד מהמשווקים הפנסיוניים אשר פרטיהם מופיעים בעלון של חברת מגדל.

ברצוננו לנצל הזדמנות זו ולהמליץ לחברי הארגון ליזום פגישת יעוץ עם קרן מקפת כדי לוודא שמסלול הפנסיה שבו הם נמצאים אכן מתאים להם. מבוטחים רבים בקרנות פנסיה מפסידים זכויות פנסיוניות ששוויין מגיע למאות שקלים בקצבה החודשית, בשל רכישה אוטומטית של ביטוחים יקרים ומיותרים שהם אינם זקוקים להם. לכתבת רקע בנושא ראו: Ynet - להגדיל את קצבת הפנסיה בלי להוסיף שקל. נמליץ בפניכם לתאם פגישת יעוץ בעניין עם אנשי השירות של מקפת אשר פרטיהם מופיעים בעלון כדי לוודא שהנכם מצויים במסלול פנסיוני שמתאים לכם.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר