Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

א. יישום הסכם עמיתי הוראה וסיום העיצומים במכללת בני-ברק (מבח"ר)

לאחר שביתת אזהרה בת יום ועיצומים שכללו עיכוב החזרת ציונים, הודיעה הנהלת האוניברסיטה לארגון כי בכוונתה לכבד את ההסכם שהושג בשעתו בינה לבין הארגון לגבי אופן העסקת המורים במבח"ר וכי כל המורים המועסקים שם ועומדים בקריטריונים הנדרשים, יועסקו בשנת הלימודים תשע"א כעמיתי הוראה. כתבי מינוי רטרואקטיביים אמורים לצאת למורים שהועסקו באופן בלתי תקין.

מכיוון שהצעדים הארגוניים במבח"ר בשנה זו היו אפקטיביים, אנו מאמינים כי האוניברסיטה תתקשה לנסות לפגוע שוב בתנאי ההעסקה של המורים עם תחילת שנת הלימודים הבאה. בשל הצלחת המאבק של חברי הארגון במבח"ר הסתיימו העיצומים שבהם נקטו, והמורים חזרו לעבודה סדירה.

קודם לכך, סוכם עם ההנהלה כי לא יהיו ניכויי שכר בגין הצעדים שבהם נקט הארגון (שביתת האזהרה). 

ברצוננו להודות שוב לכל הפעילים וחברי הארגון שהשתתפו בצעדים הארגוניים.

ללא נחישותכם ושמירתכם הקפדנית על העיצומים לא היה אפשר להגיע להישג זה.

ב. תשלום שכר על השתתפות בהשתלמות לעוזרי הוראה

בהמשך לחוזר בנושא ההשתלמויות שפרסמנו כאן ולאחר שהאוניברסיטה עמדה בסירובה לשלם שכר לעוזרי הוראה אשר השתתפו בהשתלמויות לקראת שנת הלימודים תשע"א, פנה הארגון לבית הדין לעבודה בבקשה לקבל פסק דין הצהרתי אשר יחייב את האוניברסיטה לשלם למתרגלים שכר בעבור ימים אלה. את הבקשה אפשר לקרוא כאן.

אם נדרשתם לקראת שנת הלימודים תשע"א להשתתף בהשתלמות והגעתם למפגשים שנקבעו – אנא רשמו לפניכם באופן מסודר את הימים והשעות שבהן התקיימה ההשתלמות שבה השתתפתם. הרישומים הללו ישמשו אתכם כדי לבקש מהאוניברסיטה תשלום לאחר שנקבל את פסק הדין ההצהרתי. נודה לעוזרי הוראה אשר טרם פנו לארגון בעניין אם ישלחו אלינו מייל.

ג. קייטנות קיץ 2011

סדנאות קיץ במוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה – בסבסוד הארגון והאוניברסיטה.

הסבסוד הוא של 100 ש"ח לילד אחד, עבור מחזור אחד בלבד. לפרטים על הסדנאות קראו כאן.

לקבלת טופס אישור סבסוד לקייטנה יש לפנות למשרד הארגון.

לקייטנות קיץ נוספות בהנחה לעובדי האוניברסיטה קראו כאן.

בברכה,
ועד הארגון