Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

לפני זמן קצר התפוצץ המו"מ שהתקיים בין ור"ה לנציגי הסגל האקדמי הזוטר. הרקע לפיצוץ הוא אי הסכמות בנושאי ביטחון תעסוקתי והדרישה להעסקה בכתבי מינוי ארוכי טווח של שנתיים לפחות במקום העסקה סמסטריאלית הקיימת היום.

ד"ר אסתר סרוק, יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות: "מו"מ המתקיים מעל לשנה אינו מתקבל על הדעת ומוגזם לכל הדעות. ור"ה מונעת ביטחון תעסוקתי מתוך הסתכלות צרה ושטחית על מערכת ההשכלה הגבוהה וחוסר חשיבה לטווח ארוך. מבחינת ור"ה ניתן להתייחס למרצים בדומה לחפצים איתם ניתן לשחק לפי גחמות רגעיות. לאור הכישלון המתמשך של ור"ה, אנו מקווים שלפחות בפורים יתחפש גדעון סער לשר החינוך ויעסוק בענייני משרדו, לטובת מערכת ההשכלה - על הסטודנטים והמרצים בה".

בשל כך, ממשיכה שביתת הסגל האקדמי הזוטר. נמשיך ונעדכן אתכם בכל התפתחות.

בברכה,
ועד הארגון