Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

משא ומתן להסכם שכר חדש

המשא ומתן להסכם שכר חדש קרוב לסיומו. בדיון מרתוני שהתקיים אתמול והלילה גובשה טיוטה להסכם סופי, אך עדיין נמשכים הדיונים בכמה סוגיות. כל עוד לא יאושר ההסכם השביתה ממשיכה. נכון לעכשיו מסתמן ההסכם הבא:

סוגיות כלכליות

תוספת שכר שווה לזו של הסגל הבכיר (11.6% בארבע פעימות).

עוזרי הוראה פרונטאליים שהינם סטודנטים לתואר שני יזכו נוסף על כך לתוספת שכר בשיעור של 8%. נוסף על כך, תינתן לעוזרי הוראה אלה תוספת שכר דיפרנציאלית בשיעור ממוצע של 8%  בהתאם לקריטריונים שעניינם מספר התלמידים בכיתה.

הגדלת תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה.

תנאי העסקה

החלת הסכם עמיתי הוראה בתוכניות החוץ תקציביות.

פתיחת הוותק לעמיתי הוראה ב' בחמש שנים נוספות.

תוספת של 1% לפנסיה.

ביטחון תעסוקתי

נוסח המסדיר התחייבות להעסקה רב שנתית של עמיתי הוראה לפי קריטריונים.

מורים מן החוץ: תוקם ועדה שתדון בביטחון תעסוקתי למורים מן החוץ שהועסקו לאורך שנים.

כאמור, המשא ומתן עדיין נמשך עד אשר יגיעו הצדדים לנוסח הסופי של ההסכם. במקביל על כל ארגון לסכם את הסוגיות המקומיות עם האוניברסיטה שלו. לאחר מכן יובא ההסכם לאישור האסיפה הכללית. אם זו תאשר את ההסכם, וכך גם בשאר המוסדות, ייחתם הסכם השכר ותופסק השביתה.

לתשומת לבכם, בצוהוריים יצאה הודעה לתקשורת מטעם האוניברסיטאות על גיבוש טיוטת הסכם ועל הפסקת השביתה ביום ראשון. הודעה זו אינה נכונה והבהרה יצאה לעיתונאים.

השלמת שיעורים

לתשומת ליבכם: אל הארגון מגיעות פניות של חברים בנושא שיעורי השלמה. אין לתת שעורי השלמה לפני שתתקבל על כך הודעה של הארגון. כפי שהיה בסמסטר שעבר, ההסכם יכלול הוראות אשר יסדירו את ביטול ניכויי השביתה בתמורה להשלמת שיעורים.

חשוב להדגיש: האוניברסיטה מחויבת כלפי הסטודנטים ואגודת הסטודנטים להשלים את חומר הלימודים וכל עוד מוכרזת השביתה ולא הושגו הסכמות על השלמת השיעורים  די שסטודנט יחיד לא יגיע לשיעור כדי שיהיה אפשר לדרוש מאיתנו להעביר אותו שוב.

חג שמח ושבת שלום,

ועד הארגון