Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

שביתת הסגל האקדמי הזוטר 

גם מחר (יום שני, 12.3) ממשיכה שביתת הסגל הזוטר.

הדיונים על הנוסח הסופי של ההסכם התקיימו גם היום, ועדיין ישנן כמה סוגיות שלא סוכמו.

היום התקיימה פגישת משא ומתן שדנה בסוגיות מקומיות. אחרי שיסתיים המשא ומתן המקומי והמשא ומתן הארצי, נביא את ההסכם הסופי לאישור חברי הארגון באסיפה כללית. לתשומת לבכם, יתכן שנגיע לכך בעוד ימים בודדים וההודעה מראש על מועד האסיפה הכללית תהיה קצרה.

מדריכי שדה

חברי סגל זוטר המועסקים כ"מדריכי שדה" קיבלו בימים אלה מכתב מהאוניברסיטה ובו היא טוענת כי "מדריכי שדה" אינם חברים בארגון הסגל הזוטר וכי השביתה אינה חלה עליהם.

הארגון פנה כבר לפני כמה חודשים לאוניברסיטה בדרישה להחיל את הסכם השכר הקיבוצי על המועסקים כמדריכי שדה. ההסכם מציין במפורש שעליכם להיות מועסקים בתקנים לפי ההסכם ולא לפי שעות. אנו סבורים כי הם מעסיקים את "מדריכי השדה" בניגוד להסכם ובתנאים נחותים, ופועלים כדי לשנות את צורת ותנאי העסקתם.

לעניין ניכויי השכר שהוזכר במכתב, ההסכם יכלול הוראות אשר יסדירו את אופן השלמת השיעורים לגבי כל חברי הסגל הזוטר.

כפי שכתבנו בחוזרים קודמים, אין לתת שעורי השלמה לפני שתתקבל על כך הודעה של הארגון.

בברכה,

ועד הארגון