Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

בעקבות פניות שהגיעו לארגון התברר כי לאחרונה החלה האוניברסיטה להמנע מתשלום פיצויי פיטורין עבור השנים 2000-2006 למועסקים בתקן מורה מן החוץ (עמית הוראה ישן), וזאת משום שלטענת האוניברסיטה הוחתמו המורים באותה תקופה באופן פרטני על אישור להכליל את פיצויי הפיטורין בשכרם ולכן פיצויי הפיטורין היו גלומים בשכר החודשי, ושולמו הלכה למעשה מידי חודש בחודשו.

עם זה, בדיקת הארגון העלתה כי הכללת הפיצויים בשכר נעשתה שלא כדין ושכרם של המורים מן החוץ כלל לא גדל. כלומר, בפועל, האוניברסיטה לא שילמה להם את פיצויי הפיטורין מידי חודש.

לצערנו, נותרה האוניברסיטה עיקשת בעמדתה ולא הותירה לארגון כל ברירה אלא לפנות לערכאות משפטיות. לקריאת כתב התביעה ראו כאן. לקריאת כתבה על התביעה שפורסמה ב"כלכליסט" ראו כאן.

נבקש מחברי ארגון אשר הועסקו כמורים מן החוץ (עמית הוראה ישן) בין השנים 2000-2006 (או חלקן) ואשר קיבלו פיצויי פיטורין מהאוניברסיטה, כי יעבירו אלינו את מסמכי סיום ההעסקה שלהם כדי שנוכל להבטיח שזכויותיהם לא נפגעו.

בברכה,
ועד הארגון