Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

אוניברסיטת חיפה החלה היום בהעברת סקר שביעות רצון לחברי הסגל האקדמי והמנהלי, שבעזרתו היא מבקשת ללמוד מה דרוש שיפור ולעקוב אחרי השינויים. זו הפעם השנייה שהאוניברסיטה מעבירה את הסקר (הפעם הראשונה הייתה ביוני 2013).

חברי הסגל האקדמי הזוטר מתמודדים עם קשיים רבים כעובדים באוניברסיטה, ובהם היעדר ביטחון תעסוקתי, אי וודאות באשר להמשך העסקתנו בשנת הלימודים הבאה ובדרך כלל מתן הודעה מאוחרת על ביטול העסקה. יחס האוניברסיטה אלינו כאל עובדים מן המניין לוקה בחסר רב, על אף שאנו הסגל הגדול ביותר באוניברסיטה שנושא בעיקר מלאכת ההוראה החשובה.

אלה רק מקצת העניינים החשובים שדורשים שינוי ושיפור ואנו קוראים לכל אחת ואחד מכם למלא את הסקר ולשתף את הנהלת האוניברסיטה בתחושותיכם לגבי עבודתכם, יחס החוג אליכם, מידת שביעות הרצון שלכם מתפקוד האוניברסיטה, תנאי העסקתכם ועוד.

למכתב הנשיא על הסקר היכנסו לכאן.

למילוי הסקר היכנסו לכאן.

בברכה,
ועד הארגון