Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

אסיפה כללית שנתית 2016 – תזכורת

להזכירכם, מחר, 21.6 בשעה 12:00 תתקיים האסיפה הכללית השנתית, בבניין הראשי, קומת ה-600, חדר 601.

על סדר היום:
אישור דו"חות שנתיים - דו"חות כספיים ודו"ח מילולי. (העתק מהדו"חות הכספיים נמצא במשרד הארגון, וחברי הארגון מוזמנים לעיין בו עוד לפני האסיפה).
דו"ח ועדת ביקורת
בחירות לוועד הארגון
בחירות לוועדת ביקורת
עדכונים שוטפים
שונות

חברי ארגון אשר מעוניינים להצטרף לוועד ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה ולהעבירו למזכירות הארגון בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il או בפקס: 04-8249046

נשמח לראותכם - השתתפותכם חשובה!

תשלום תוספת שכר דיפרנציאלית לעוזרי הוראה מאסטרנטים פרונטאליים – תשע"ו

בהתאם להסכם השכר (2012), זכאים סטודנטים לתואר שני המועסקים בהוראה ("עוזרי הוראה מאסטרנטים פרונטאליים") לתוספת שכר דיפרנציאלית בשווי של 8%.
שיעור התוספת הדיפרנציאלית החודשית לעוזר הוראה מחושב על פי מספר הסטודנטים הרשומים בקבוצת תרגול פרונטאלית כפול "ערך סטודנט לחודש" (3.24 ₪ לכל סטודנט רשום בתשע"ו).

לדוגמה: עוזר הוראה מאסטרנט פרונטאלי שלתרגול שלו רשומים 20 תלמידים, יקבל תוספת של 64.8 ₪ לחודש, שהם 388.8 ₪ לכל תקופת המינוי (למינוי סמסטריאלי).

התוספת עבור העסקה בסמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ו שולמה באופן הבא:

במשכורת חודש נובמבר (המשולמת ב-1.12.15) שולמה התוספת עבור חודשים אוקטובר ונובמבר (התוספת עבור חודש אוקטובר מופיעה בחלק התחתון של התלוש - מתחת לפירוט הפרשים, ועבור חודש נובמבר, בחלק העליון של התלוש).

בשאר ארבעת החודשים (דצמבר 2015 – מרס 2016) שולמה התוספת מידי חודש.

התוספת עבור העסקה בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ו שולמה באופן הבא:

חלק מעוזרי ההוראה קיבלו את התשלום הראשון במשכורת חודש מרס 2016 (ששולמה ביום 1.4.2016), וחלקם קיבל את התשלום הראשון במשכורת חודש אפריל (ששולמה ביום 1.5.2016). חמשת התשלומים הנותרים שולמו מידי חודש החל ממשכורת חודש אפריל.

אנא שימו לב כי מספר התלמידים הרשומים בתלוש השכר, זהה למספר התלמידים שנרשמו בפועל לתרגול שלכם.

אם הועסקתם השנה במינוי של עוזר הוראה מאסטרנט פרונטאלי ולא קיבלתם את תוספת השכר – אנא פנו אלינו בהקדם. 

בברכה,
ועד הארגון