Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

1. עובדים בחוזה אישי שהאוניברסיטה סירבה להעסיק בתקן עמית הוראה בהעסקתם הנוספת.

אנו שמחים לבשר לכם כי לאחר מו"מ ארוך הוסדר מעמדם של חברי ארגון המועסקים באוניברסיטה גם בחוזה אישי. כזכור, בניגוד להסכם השכר, העסיקה האוניברסיטה עובדים אלה כמורים מן החוץ ולא כעמיתי הוראה. לפי הסיכום יתוקנו כתבי המינוי של מורים אלה רטרואקטיבית לתחילת העסקתם והם יועסקו כעמיתי הוראה. הפרשי השכר ישולמו במשכורת חודש מאי ב-1.6.10.

אם הנכם מועסקים בחוזה אישי ולא שולמו לכם הפרשים במשכורת חודש יוני, אנא פנו אלינו במיידי.

2. שינוי מבנה ארגוני - ועד עובדים

באסיפה הכללית מיום 9.3.10 התקבלה החלטה על הקמת ועד עובדים לארגון הסגל האקדמי הזוטר וזאת על מנת להתאים את אופן פעילות הארגון לתקנות שפורסמו ע"י משרד המשפטים בנוגע לאופן ניהול תקין של עמותות.

נבקש להודיעכם כי השינוי הושלם, על היבטיו הארגוניים והחשבונאיים, וכי הוסרה הסכנה אשר ריחפה מעל המשך פעילותו של הארגון.

3. הצעת עבודה

התבקשנו להעביר לחברי הארגון את ההודעה הבאה, הרלבנטית לחברים העוסקים בניהול, בהוראה ובחינוך.

דרושים אנשי סגל לעבודה בתפקיד אקדמי, הכולל עבודה עם סטודנטים מחוץ לאוניברסיטה. לתפקיד זה דרושים בעלי תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר, שפרסמו לפחות 3-2 מאמרים בכתבי-עת מקצועיים מקובלים (בעברית או באנגלית). לתפקיד דרושים חוקרים בעלי יכולת תקשורתית טובה, העוסקים בניהול, בהוראה ובחינוך לשלוחותיו (כולל חינוך מיוחד, הוראת מחוננים, היבטים רב-תרבותיים בחינוך וכד'). המעוניינים מתבקשים לפנות בצירוף קורות חיים לאסנת ארגמן, עמיתת הוראה בחוג ללשון העברית: oargaman@research.haifa.ac.il. לבירורים ניתן לפנות גם בטלפון 054-7269007, 054-7269007, רצוי בשעות הבוקר והצהריים (לפני 16:00) או בשעות הערב (אחרי 21:00).

בברכה,
ועד הארגון