Ynetלמרות מו''מ ממושך: שביתה בטכניון היום 
26.5.2008 
ל-ynet נודע שהסגל האקדמי הזוטר וועד ראשי האוניברסיטאות החלו לגבש מסמך הבנות, אולם גם המו"מ הארוך לא מנע את תחילת השיבושים. היום יושבת הטכניון, ואם לא יושג הסכם - מחר תגיע השביתה לאוניברסיטת ת"א, ואז לירושלים.

וואלההסגל הזוטר ישבית מחר הלימודים בטכניון 
25.5.2008 
מידה ולא תושג התקדמות במו"מ עם האוניברסיטאות, ביום ג' יושבתו הלימודים גם בת"א. "עברנו לשלב הטנגו: צעד קדימה, שניים לאחור".

NRGמחר: שביתה באוניברסיטת ת"א 
11.5.2008 
הסגל הזוטר ישבית הלימודים בין השעות 14-12 במחאה על תנאי ההעסקה ויקיים במקום כנס הסברה.

Ynetמחר: עיצומים של הסגל הזוטר באוניברסיטת ת"א 
11.5.2008 
חברי הסגל הזוטר ישביתו את הלימודים באוניברסיטה בין 12 ל-2 בצהריים. העילה: "גרירת רגליים" במשא-ומתן.

Ynetהסגל הזוטר מבקש תמיכת הסטודנטים במאבק 
13.4.2008 
בסמסטר א' שבת הסגל האקדמי הבכיר. עכשיו לא ברור אם ייפתח סמסטר ב', בגלל איומי הסגל הזוטר. נציגיו ייפגשו היום עם נציגי ארגוני הסטודנטים ויבקשו את תמיכתם, במקרה של השבתה.

NRGמה יעלה בגורל סמסטר ב'?  
12.4.2008 
הסטודנטים יחליטו היום האם להצטרף למאבק הסגל הזוטר במחיר פגיעה בשנה האקדמית .

הארץראשי האוניברסיטאות: מוכנים למו"מ עם הסגל הזוטר  
10.4.2008 
שבועות אחדים לפני פתיחת סמסטר ב', הודיע ור"ה על נכונות לפתוח במו"מ על תנאי העסקת המרצים מן החוץ. זאת, בניסיון למנוע פגיעה נוספת בלימודים.

NRGהסגל הזוטר: נשבש סמסטר ב' 
20.3.2008 
פורום הסגל האקדמי הזוטר הכריז על סכסוך עבודה וישבש לימודים ומבחנים עד הסדרת תנאי העסקתו.

Ynetהסגל הזוטר: נשבית את הלימודים באוניברסיטאות 
20.3.2008 
לטענת הסגל האקדמי הזוטר, ועד ראשי האוניברסיטאות מסרב לנהל עמו משא ומתן על הסדרת תנאי עבודת חברי הסגל, עוזרי ההוראה ומרצים מן החוץ. חברי הסגל מאיימים לקיים אסיפות הסברה, להפסיק את הלימודים ולשבש את הבחינות.

Ynetתמיר: העסקת הסגל הזוטר לא תהיה אופטימלית 
4.2.2008 
שרת החינוך השתתפה בדיון בוועדת החינוך של הכנסת בנושא "ההעסקה הפוגענית של עובדי הקבלן באוניברסיטאות". לדבריה, המשא ומתן שמתנהל מול האוניברסיטאות לא יאפשר להפוך את העסקת 4,500 אנשי הסגל הזוטר למשרות קבע. ח"כ אלקין: מצב הזוטרים גרוע מזה של פועלי הניקיון.

NRGדור העתיד של האקדמיה מושפל שוב ושוב 
27.1.2008 
שביתת הסגל הבכיר באוני' הסתיימה בלי שאיש ספר את המרצים מן החוץ וכך מצאו עצמם רבים מהמוחות המבריקים של ישראל עם מכתבי פיטורים. חינוך חינם.

Ynetמאות מורים מן-החוץ פוטרו מהאוניברסיטאות 
26.1.2008 
המורים מן-החוץ - מחצית מכוח ההוראה באוניברסיטאות - לא הצטרפו לשביתת הסגל הבכיר, אך כעת הם נפגעים ממנה. באופן חד צדדי - השתנה מועד העסקתם בשל השינוי בלוח הזמנים האקדמי. אם יסרבו לשינוי - יפוטרו כליל. יו"ר הפורום המתאם של המורים: "ראשי האוניברסיטאות חצו כל קו אדום מוסרי".

NRGממשבר למשבר: הסגל הזוטר הכריז על סכסוך 
18.1.2008 
בעוד הסגל הבכיר והאוצר עמלים על הנוסח הסופי של ההסכם שיסיים את השביתה, להערכתם עוד הצהריים, מפתיעים נציגי הסגל הזוטר: הכרזנו על סכסוך עבודה. שביתה עוד שבועיים?

TheMarkerהסגל הזוטר שוקל שביתה מלאה בתום שביתת הסגל הבכיר 
23.11.2007 
המרצים מן החוץ מפוטרים מדי שמונה חודשים, ללא פנסיה ופיצויי פיטורים.

וואלההסגל הזוטר והסטודנטים מתכננים לשבות 
18.11.2007 
סכסוך עבודה הוכרז במספר אוניברסיטאות. לפי התכנון, השביתה תחל כאשר תסתיים שביתת המרצים הבכירים.

Ynetהסגל הזוטר הצטרף לשביתת המרצים - ליום אחד 
30.10.2007
כאות הזדהות עם המרצים הבכירים, הצטרפו אנשי הסגל הזוטר לשביתה. במהלך היום ישבשו המרצים הזוטרים את הלימודים ויקיימו שיחות הסברה עם הסטודנטים. השביתה נכנסת ליום התשיעי

הארץגם הסגל הזוטר באוניברסיטאות פותח במאבק  
23.10.2007 
ביום ג' יקיים הסגל הזוטר עיצומים ואסיפות הסברה במקום שיעורים; הסגל הבכיר שוב דחה הצעת גישור של תמיר.

Ynetהסגל הזוטר: נשבש הלימודים ליום אחד לאות הזדהות 
23.10.2007 
סטודנטים, הקץ לבלבול: ביום שלישי הבא לא תצטרכו לבדוק מי מרצה בכיר ומי זוטר - הסגל הזוטר מצטרף ליממה לשביתת המרצים הבכירים וישבש את הלימודים לאות הזדהות.

Ynet אונ' חיפה: הסגל הזוטר מוחה על "העסקה נצלנית"  
25.6.2006
הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה, המהווה כ-75% מכלל העובדים האקדמיים, פותח בעיצומים בשיאה של תקופת הבחינות. הטענות נגד האוניברסיטה קשות: פיטור והעסקה מחדש של עמיתי הוראה מדי שמונה חודשים כדי להימנע מתשלום זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורין, שכר מינימום לתלמידי תואר שני המועסקים בהוראה והפרת הבטחה לטפל "בבעית הקיץ" - חודשיים בשנה בהם סטודנטים המועסקים בהוראה לא מקבלים משכורות

הארץעמותה לכל פועל 
31.3.2006 
השחיקה במעמדה של ההסתדרות והתמקדותה בייצוג הוועדים החזקים גורמות לפריחתן של עמותות המוקדשות לסיוע לעובדים הזוכים פחות לתשומת לב הוועדים החזקים, כמו עובדי קבלן ועובדים זרים.