Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

ביטחון תעסוקתי – סיום ההליך המשפטי

כידוע, הסכם 2012 שנחתם בין האוניברסיטה לבין הארגון, כלל הסדרי ביטחון תעסוקתי לסגל הזוטר, ובהם כתבי התחייבות להעסקה רב שנתית וכן העסקה ב"מסלול מקביל" לאוכלוסיית עמיתי הוראה בעלי ותק רב אשר בעבר השתלבו בעבודה במקום הסגל הבכיר אולם לא זכו להימנות עליו בשל היעדר תקנים ("העשור האבוד"). 

לצערנו, האוניברסיטה הוציאה כתבי התחייבות להעסקה רב שנתית בנוסח שאינו תואם את ההסכם ולא העניקה לחברי הארגון שהגישו מועמדות, תקן של "מסלול מקביל".

לאחר שפניות רבות של הארגון לתיקון הפרות אלה לא הועילו נאלץ הארגון לפנות לבית הדין.

בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין תוקנו כתבי ההתחייבות ונוסחם תואם את שאמור בהסכם ונהוג באוניברסיטאות האחרות. לפי ההסכם, כל חברי הארגון שקיבלו כתב התחייבות בשנת הלימודים תשע"ה, יקבלו כתב התחייבות מתוקן בנוסח המוסכם.

בין השאר, ובניגוד לפרשנות המקורית של האוניברסיטה ולפיה כתבי ההתחייבות מחייבים את האוניברסיטה אלא להיקף העסקה שלא מוגדר, הנוסח החדש של כתבי ההתחייבות מפרט את שמות הקורסים שאותם אתם מלמדים והאוניברסיטה מחויבת להעסיק אתכם בקורסים אלה.

אם קיבלתם כתב התחייבות מתוקן לחתימה אנא בדקו שהוא תואם את דרגתכם וכן שמצוינים בו כל הקורסים שאותם אתם מלמדים. אנא הקפידו לשמור אצלכם העתק חתום של כתב ההתחייבות. אם אתם סבורים שאתם זכאים לקבל כתב התחייבות ולא קיבלתם, אנא פנו אלינו.

באשר ל"עשור האבוד" קבע בית הדין כי יש לדון בעניין במסגרת תביעות פרט. חברי ארגון שהגישו מועמדות לקבלת תקן של "מסלול מקביל" ומעוניינים לבחון אפשרות זו מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי.

פרסום מאמרים ומחקרים של חברי ארגון בכלי התקשורת

חברי ארגון המעוניינים לפרסם מאמרי דעה, מחקרים שהשתתפו בהם, ספרים שהוציאו לאור לאחרונה וכדומה, מוזמנים להסתייע במשרד יחסי הציבור שמעמיד הארגון לרשות חבריו למטרה זו.

להאזנה לראיון של הד"ר עופר ישראלי, עמית הוראה בבית הספר למדעי המדינה, בערוץ 7 על ההסכם הנרקם בין איראן לבין המעצמות והאפשרויות שבידי ישראל ביום שאחרי החתימה ראו כאן. אתם מוזמנים להאזין ולהגיב.

בברכה,
ועד הארגון